Reglement

Reglement for benyttelse af lokaler m.v. i Fritidscentret, Vestergade 15 og Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1

1.

Fritidscentrets og Helligåndshusets lokaler, inventar og apparatur er for en af kulturelt udvalg fastsat gebyrpris til rådighed for alle kommunens borgere til de fritidsaktiviteter, hvortil lokalerne er indrettet.

Ansøgninger om benyttelse for en sæson, som regel 1. september - 1. maj, indsendes inden en af bestyrelsen fastsat frist, normalt 15. april.

Herudover kan lokaler m.v. i årets løb lånes ved skriftlig ansøgning.

Ansøgning om lån af lokaler skal ske på særlige blanketter, som udleveres i Fritidscentrets kontor eller udskrives fra hjemmesiden.

2.

Lokaler anvist i henhold til lov om folkeoplysning eller udlånt til brugere, kan undtagelsesvis benyttes til særlige arrangementer. Såfremt dette sker, underrettes brugeren senest 10 dage forud for aflysningen.

3.

Fritidscentrets kontor forestår sæsonudlån/-udleje af lokaler m.v.

Lokaleudlån for kortere perioder og enkeltudlån sker løbende og varetages af personalet på Fritidscentrets kontor.

I tilfælde, hvor der kan herske tvivl om, hvorvidt en ansøgning om benyttelse af lokaler m.v. bør imødekommes, forelægges ansøgningen folkeoplysningsudvalget eller kulturelt udvalg til afgørelse.

4.

For benyttelse af lokaler m.v. gælder i øvrigt følgende bestemmelser: 

a.

Lokaler m.v. må kun benyttes til de formål, hvortil de er opstillet og kun i de tidsrum og på de vilkår, som er aftalt.

Med mindre der foreligger skriftlig tilladelse, skal alle have forladt Fritidscentrets og Helligåndshusets lokaler inden kl. 22.00.

b.

I tilfælde, hvor der af kulturelt udvalg er godkendt særlige regler og/eller instrukser vedrørende specielle lokaler, skal disse overholdes.

c.

Ansvaret for benyttelse af lokaler, inventar og apparatur påhviler brugeren.

d.

Meddelelse om opståede mangler ved eller beskadigelse af lokaler, inventar og apparatur skal gives til Fritidscentrets kontor.

e.

Det påhviler enhver bruger, som har fået tilladelse til at låne/leje lokaler, skriftligt - senest 8 dage før et arrangement - at meddele Fritidscentrets kontor enhver ændring, som ønskes i de aftalte låne/lejevilkår, herunder tillige om eventuelle aflysninger. Brugere, som misligholder den omhandlende aflysningspligt, er pligtige at betale et aflysningsgebyr.

Størrelsen af dette aflysningsgebyr fremgår af "Bestemmelser vedrørende lejeafgifter for benyttelse af Fritidscentrets lokaler og anlæg m.v."

f.

Der er ikke adgang til lånte/lejede lokaler, før den ansvarlige leder er til stede, og lederen skal efter endt afbenyttelse af lokaler sikre sig, at lokalerne efterlades i ordentlig stand, herunder at affald er opsamlet i de opstillede affaldsspande, at vinduer er lukkede, og at døre er aflåsede.

Nøgler til lokaler - samt eventuelle skabsnøgler - skal afleveres på kontoret, inden man forlader Fritidscentret og Helligåndshuset, hvis ikke andet er aftalt.

g.

Det er ikke tilladt uden særlig tilladelse at afkræve entré ved arrangementer i lokaler, som stilles til rådighed.

Eventuel ansøgning om tilladelse til opkrævning af entré må indgives samtidig med ansøgning om lån/leje af lokaler.

Hvis der gives tilladelse til at afkræve entré, kan Fritidscentret påkræve, at centrets personale skal være tilstede under hele arrangementet. Lønudgiften til personale påhviler i så fald låner/lejer.

h.

Drikkevarer - bortset fra kaffe og the - må ikke medbringes.

i.

I Helligåndshuset er arrangementer med egentlig spisning ikke tilladt, da der ikke er køkkenfaciliteter. Servering af kaffe, te, kage og sandwich er tilladt, men affaldet skal medtages af brugerne.

j.

Ved arrangementer må der ikke uden skriftlig tilladelse fra ordenspolitiet sælges øl, vin og spiritus i Fritidscentret og Helligåndshuset. Ansøgning indsendes gennem Fritidscentret.

k.

Fritidscentret og Helligåndshuset er røgfrie lokaler.

l.

Der må af brugeren ikke foretages ændringer i og ved de udlånte/lejede lokaler, inventar og apparatur uden forudgående skriftlig tilladelse fra Fritidscentrets personale.

m.

Fritidscentrets personale påtager sig intet ansvar for eventuel overlast eller tyveri af brugernes ejendele.

n.

Brugerne af Fritidscentrets og Helligåndshusets lokaler m.v. har ansvaret for deltagernes sikkerhed.

Det anbefales derfor, at brugerne forsikringsmæssigt søger at dække sig ind for eventuelle personskader m.v., som ikke kan henføres under det almindelige grundejeransvar, som påhviler kommunen.

Også enkeltpersoner benytter Fritidscentrets og Helligåndshusets lokaler m.v. på eget ansvar.

o.

Overtrædelse af dette reglements bestemmelser - eller vanrøgt af lokaler, inventar og apparatur - kan medfører, at tilladelse til benyttelse af lokaler m.v. tilbagekaldes med øjeblikkelig virkning, og at brugerne kan blive gjort erstatningspligtige for eventuelle skader. Personer, som under ophold i Fritidscentrets og Helligåndshusets lokaler og anlæg er til gene for andre brugere, kan bortvises af Fritidscentrets personale.

p.

Det påhviler enhver bruger at gøre sig bekendt med dette reglement, hvorfor Fritidscentrets personale skal gøre brugere opmærksom på, at reglementet kan ses på: www.fritidscentret.randers.dk/lokaler/reglementDen ansvarlige leder for et arrangement har herefter ansvaret for at reglementet overholdes.

Reglementet er godkendt i kulturelt udvalgs møde den 29. september 2004 og afløser reglement af 9. maj 2001. Reglementet træder i kraft den 1. oktober 2004.

Der er foretaget redaktionelle ændringer den 1. december 2023

Randers Kommune
Kulturelt udvalg

Betalingsbestemmelser

A. Foreninger fritaget for betaling ved folkeoplysende arrangementer

Reglerne for gebyr for følgende brugere, som afholder arrangementer, hvor formålet er folkeoplysning:
1. Borger-, beboer- og grundejerforeninger
2. Elevforeninger
3. Husmoder- og husmandsforeninger og lignende
4. Kommunale institutioner
5. Lokalråd og menighedsråd
6. Pensionistforeninger og beboere på områdecentrene
7. Politiske foreninger
8. Pædagogiske foreninger
9. Søndagsskoler
10. Idrætsforeninger og deres støtteforeninger
11. Humanitære hjælpeorganisationer
12. Amtsforeninger og andre større kredse med tilknytning til Randers
13. Forældrebestyrelsen ved kommunale børneinstitutioner og den kommunale dagpleje samt forældrebestyrelser ved selvejende institutioner
14. Forældreråd og klasseråd ved folkeskolerne

Lokalerne udlånes fortrinsvis i perioderne formiddag, eftermiddag og aften.

Fritidscentrets personale er berettiget til at pålægge brugere selv at sørge for opstilling af borde og stole m.v., at rydde op og stille lånte genstande på plads. Hvis servicemedarbejderens medvirken er nødvendig dertil, kan der opkræves betaling herfor.

B. Lejeafgifter

For benyttelse, der ikke falder ind under foranstående punkt (A), betales følgende lejeafgifter pr. time:

Fritidscentret 

  • Teatersal (inkl. balkon og scene) 475 kr.
  • Kongressal 315 kr.
  • Lokale 8 157 kr.
  • Kælder Cafeen 157 kr.
  • Lokale 13 157 kr.
  • Øvrige lokaler 94 kr.

Helligåndshuset 

  • Store sal 315 kr.
  • Øvrige lokaler 94 kr.

Lejeafgiften reguleres en gang årligt pr. 1. august på grundlag af pristallet pr. 1. april samme år.

C. Særlige afgifter

1. Aflysningsgebyr
Brugere, som ikke senest 8 dage inden et aflyst arrangement meddeler dette til Fritidscentrets kontor, pålægges et aflysningsgebyr på 25 pct. af den fastsatte lokaleleje.

2. Leje af service m.v.
For benyttelse af service og specielt udstyr i forbindelse med lokalelån/leje betales en afgift efter prisliste på Fritidscentrets kontor.

3. Køb af drikkevarer
Drikkevarer bortset fra kaffe og the skal købes på Fritidscentrets kontor. Prisliste forefindes på kontoret.

Vedrørende ovenstående (punkt 2 og 3) kan varerne/udstyret frit leveres til alle lokaler, både i Fritidscentret og Helligåndshuset.

D. Kvittering for lejeafgifter m.v.

Kvittering for betalte afgifter i henhold til nærværende bestemmelser udfærdiges af Fritidscentrets kontor. Kvitteringer kan alene meddeles på de af Randers kommune godkendte, nummererede kvitteringsformularer.

E. Ikrafttrædelsesbestemmelser

Bestemmelserne, der er godkendt på kulturelt udvalgs møde den 29. september 2004 og afløser bestemmelserne af 9. maj 2001, træder i kraft den 1. oktober 2004.

Der er foretaget redaktionelle ændringer den 1. december 2023

Randers Kommune
Kulturelt udvalg